Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Σχετικά με τα φωτοβολταικά

Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά ονομάζεται η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για τεχνητούς ημιαγωγούς (συνήθως από Πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. Οι ημιαγωγοί αυτοί απορροφούν φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν μια Ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται"Φωτοβολταϊκό φαινόμενο".

Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία των ανανεώσιμων ηλιακών πηγών ενέργειας, τα ηλιοθερμικά συστήματα είναι πιο αποδοτικά από τα φωτοβολταϊκά[1][2].

 

 

 
 
Navigation
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών.

φωτοβολταικα πανελ

φωτοβολταικα πανελ

Δημοφιλέστεροι όροι: φωτοβολταικα τιμες,φωτοβολταϊκά στοιχεία,φωτοβολταικα κοστος,φωτοβολταικα πανελ γερμανικα, αυτονομα φωτοβολταικα τιμες,φωτοβολταικα τιμες 10kw,φωτοβολταικα πανελ τιμες

 

Η αλματώδης ανάπτυξη των φωτοβολταικα πανελ εφαρμογών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ανέδειξε τη

σπουδαιότητα της συστηματικής αξιολόγησης τόσο των διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιούνται

στα Φ/Β πλαίσια, όσο και των διαφόρων εμπορικών Φ/Β προϊόντων, προκειμένου τα Φ/Β

συστήματα να συνδράμουν απρόσκοπτα στην ηλεκτροπαραγωγή διαδικασία της χώρας μας. Στην

παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η υποδομή και η τεχνογνωσία του τμήματος Φ/Β

Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής του ΚΑΠΕ στον συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, ενώ

παράλληλα παρατίθενται ορισμένα πειραματικά αποτελέσματα από τη διαδικασία αξιολόγησης

εμπορικών Φ/Β προϊόντων. Αναλυτικότερα, όσον αφορά την αξιολόγηση των Φ/Β πλαισίων, θα

παρουσιασθεί η μέθοδος καταγραφής της χαρακτηριστικής καμπύλης έντασης-τάσης (IV) ενός Φ/Β

πλαισίου σε φυσικό ηλιακό φώς και ο προσδιορισμός της ονομαστικής ισχύος του Φ/Β πλαισίου

μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των πειραματικών αποτελεσμάτων (μετρήσεων). Επιπλέον,

παρουσιάζεται η υποδομή για την αξιολόγηση Φ/Β στοιχείων σε ελεγχόμενες εργαστηριακές

συνθήκες με τη χρήση κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού (ηλιακός προσομοιωτής) όπως

επίσης και η μεθοδολογία που ακολουθείται.

Επιπρόσθετα, στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της διερεύνησης της μακροχρόνιας

παρακολούθησης της παραγωγικής ικανότητας ενός Φ/Β πλαισίου στις εκάστοτε μετεωρολογικές

συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πραγματοποιείται η εγκατάστασής του, με στόχο

τον προσδιορισμό της ενεργειακής του απόδοσης σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό θα

παρουσιαστεί η εργαστηριακή υποδομή που έχει αναπτυχθεί για την καταγραφή τόσο των

χαρακτηριστικών ηλεκτρικών μεγεθών των Φ/Β πλαισίων, όσο και των μετεωρολογικών

παραμέτρων ταυτοχρόνως. φωτοβολταικα πανελ Συγκεκριμένα, μέσω της εν λόγω υπηρεσίας επιδιώκεται ο υπολογισμός

της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των υπό δοκιμή Φ/Β πλαισίων (κατά τη διάρκεια ενός έτους)

μέσω της καταγραφής της χαρακτηριστικής καμπύλης έντασης-τάσης (ανά τακτά μικρά χρονικά

διαστήματα π.χ. του ενός λεπτού), έτσι ώστε η παραγωγική ικανότητα των Φ/Β πλαισίων να

παραμένει ανεπηρέαστη από την τοπολογία των ηλεκτρονικών μετατροπέων που χρησιμοποιούνται

στις ηλεκτροπαραγωγικές εφαρμογές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ακολουθεί κοινή διαδικασία και

προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DERLab,

όπου συμμετέχουν τα σπουδαιότερα ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης στο αντικείμενο αυτό,

κάτω από τον συντονισμό του Fraunhofer IWES Γερμανίας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ηλεκτρική έξοδος ενός Φ/Β πλαισίου στις εκάστοτε συνθήκες ακτινοβολίας και θερμοκρασίας

χαρακτηρίζεται από την καμπύλη έντασης-τάσης. Το σημείο της καμπύλης για το οποίο το γινόμενο

έντασης επί τάση είναι μέγιστο καθορίζει τη μέγιστη ηλεκτρική ισχύ η οποία δύναται να αποδοθεί

από το Φ/Β πλαίσιο στις αντίστοιχες συνθήκες ακτινοβολίας και θερμοκρασίας. Η ονομαστική ισχύς

του Φ/Β πλαισίου ορίζεται ως η μέγιστη ισχύς που προκύπτει από την καμπύλη που αντιστοιχεί στις

πρότυπες συνθήκες δοκιμής, ήτοι ακτινοβολία 1000W/m

2, θερμοκρασία 25oC και φάσμα που

αντιστοιχεί σε συντελεστή αέριας μάζας AM1.5. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση ενός Φ/Β στοιχείου ή

πλαισίου προϋποθέτει την μέτρηση της καμπύλης έντασης-τάσης, η οποία είναι μία σύνθετη

μέτρηση καθώς επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η

υποδομή και η τεχνογνωσία του ΚΑΠΕ στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, ενώ παράλληλα

αναδεικνύονται (και αναπτύσσονται) ορισμένα θέματα τα οποία σχετίζονται με τις δυσκολίες της

ακριβούς μέτρηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των Φ/Β μέσω της καταγραφής της καμπύλης

έντασης-τάσης.

είναι πλήρως λειτουργικός και για στοιχεία μεγαλύτερων διαστάσεων, χρειάστηκε να γίνουν

ορισμένες παρεμβάσεις στο ηλεκτρικό φορτίο, στο σύστημα συλλογής ρεύματος ενώ παράλληλα

διενεργήθηκε νέα βαθμονόμηση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια έδρασης του στοιχείου

προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική ακρίβεια στις πειραματικές μετρήσεις.

Αν και η λύση των δύο πρώτων προβλημάτων απαιτούσε μόνο την αύξηση των συλλεκτήριων

αγωγών ρεύματος (ακίδες επαφής) και την αντικατάσταση του φορτίου με ένα καινούργιο

μεγαλύτερης ισχύος, το πρόβλημα της ανομοιομορφίας δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο να ξεπεραστεί

λόγω της αδυναμίας αναπροσαρμογής των γεωμετρικών διαστάσεων του θαλάμου του

προσωμοιωτή. Για την αντιμετώπιση λοιπόν αυτού του προβλήματος, διενεργήθηκε νέα

χαρτογράφηση της ακτινοβολίας επί της συνολικής επιφάνειας της βάσης (20Χ20cm

2), σε ανάλυση

2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Το μέγεθος ενός Φ/Β συστήματος, όπως και το ύψος της δαπάνης το οποίο καλείται να καταβάλει

ένας επενδυτής, υπολογίζεται βάσει των ονομαστικών τιμών ισχύος (τις οποίες παρέχουν οι

κατασκευαστές) τω Φ/Β πλαισίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε

μια γραμμή παραγωγής είναι δυνατόν να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ των ηλεκτρικών

χαρακτηριστικών διαδοχικών Φ/Β πλαισίων, οι κατασκευαστές αυτών συνήθως δίδουν ένα εύρος

ανοχής εντός του οποίου κυμαίνεται η ονομαστική τιμή της ισχύος κάθε Φ/Β πλαισίου της ίδιας

γραμμής παραγωγής (π.χ. ±3%). Αρκετές φορές ωστόσο, έχει παρατηρηθεί στην πράξη ασυμφωνία

μεταξύ της τιμής της ονομαστικής ισχύος των Φ/Β πλαισίων (όπως αυτή προσδιορίζεται από τους

κατασκευαστές) και αυτής που υπολογίζεται βάσει μετρήσεων σε μια Φ/Β εγκατάσταση [1-3]. Η

απόκλιση αυτή, καθιστά σκόπιμη σε πολλές περιπτώσεις την μέτρηση της ονομαστικής ισχύος ενός

Φ/Β πλαισίου(συνήθως η μετρούμενη τιμή είναι μικρότερη αυτής που αναγράφουν τα πλαίσια).

Για τη μέτρηση της ονομαστικής ισχύος ενός Φ/Β πλαισίου, πρέπει να καταγραφεί η καμπύλη

έντασης-τάσης σε πρότυπες συνθήκες δοκιμής, ενώ ο συνηθέστερος τρόπος καταγραφής αυτής είναι

με την χρήση ηλιακών προσομοιωτών. Ο ηλιακός προσομοιωτής είναι ένα εργαστηριακό σύστημα,

το οποίο περιλαμβάνει έναν θάλαμο που διαθέτει μία πηγή παραγωγής φωτός (λαμπτήρας ειδικού

τύπου και αντίστοιχου φάσματος με αυτού του ηλιακού φωτός), καθώς και τον απαραίτητο

εξοπλισμό για την καταγραφή της καμπύλης έντασης-τάσης ενός Φ/Β πλαισίου (όπως ένα

ηλεκτρονικό ελεγχόμενο φορτίο και το σύστημα ελέγχου και καταγραφής των μετρήσεων).

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, όσον αφορά το είδος του λαμπτήρα (συνεχούς έντασης, παλμού,

πολλαπλών παλμών) της δυνατότητας ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς και προδιαγραφών [4]. Το

πλεονέκτημα της χρήσης του ηλιακού προσομοιωτή έγκειται στο ότι καταγράφει την καμπύλη σε

ελεγχόμενες συνθήκες, οι οποίες πολλές φορές είναι κοντά στις πρότυπες συνθήκες ώστε να

απαιτούνται μικρές υπολογιστικές διορθώσεις. Λόγω της πολυπλοκότητάς του όμως και του

τεχνητού φωτισμού που χρησιμοποιεί, είναι δυσχερής η χρήση του και η προσαρμογή του όταν

απαιτείται να αξιολογηθούν Φ/Β πλαίσια διαφορετικής τεχνολογίας ή ακόμα και μόνο διαφορετικών

διαστάσεων. Ενδεικτικά, οι δυσκολίες για τη χρήση του ηλιακού προσομοιωτή προκύπτουν από τη

χρήση τεχνητού φωτισμού και συνδέονται με την ανομοιομορφία της έντασης του φωτός, τη

διαφορά του φάσματος του λαμπτήρα συγκριτικά με αυτό του ηλιακού φωτός και την μεταβολή των

χαρακτηριστικών της λάμπας με το χρόνο. Επίσης, προκειμένου ο εν λόγω εξοπλισμός να μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση Φ/Β πλαισίων διαφορετικής τεχνολογίας, απαιτείται η εφαρμογή

μιας ειδικής και επίπονης διαδικασίας για την ρύθμιση του εξοπλισμού και τον έλεγχο της

αξιοπιστίας των μετρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα (έτσι ώστε να περιορίζεται κατά το

δυνατόν περισσότερο η επιρροή των παραπάνω αρνητικών παραγόντων στην αβεβαιότητα των

μετρήσεων). Έτσι στην πράξη η χρήση των ηλιακών προσομοιωτών ενδείκνυται περισσότερο στις

περιπτώσεις όπου απαιτείται η μέτρηση ενός συγκεκριμένου τύπου πλαισίου σε ελεγχόμενες και

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η παραπάνω εφαρμογή θα μπορούσε να είναι η περίπτωση μιας

γραμμής παραγωγής, όπου ο ηλιακός προσομοιωτής κατά την αρχική εγκατάσταση ρυθμίζεται και

βαθμονομείται, ενώ παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα συχνού ελέγχου της ορθής λειτουργίας

του εξοπλισμού με τη χρήση πλαισίων αναφοράς, τα οποία αγοράζονται και φυλάσσονται ειδικά για

το σκοπό αυτό. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αγοράς των ηλιακών προσομοιωτών είναι

ιδιαίτερα υψηλό, γίνεται κατανοητό ότι η γρήγορη αντικατάσταση μιας τέτοιας επένδυσης δεν είναι

εύκολη υπόθεση, με άμεσο αποτέλεσμα οι παλαιότεροι προσομοιωτές να μην καλύπτουν τις

απαιτήσεις ομοιομορφίας της φωτεινής έντασης για τα περισσότερα σύγχρονα Φ/Β πλαίσια, καθώς η

τάση της αγοράς είναι προς πλαίσια μεγαλύτερης επιφανείας. Η ανομοιομορφία της φωτεινής

έντασης στην επιφάνεια του Φ/Β πλαισίου δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 5%, ώστε να μην

επηρεάζεται σημαντικά η ορθότητα των μετρήσεων στην περιοχή της μέγιστης ισχύος της καμπύλης.

Σημειώνεται τέλος ότι στα καλύτερα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια η ακρίβεια της μέτρησης

της ονομαστικής ισχύος κυμαίνεται περίπου στο 2.5%.

Στο εργαστήριο Φ/Β Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής του ΚΑΠΕ η μέτρηση της

ονομαστικής ισχύος ενός Φ/Β πλαισίου κρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να γίνει τόσο με τη χρήση

ηλιακού προσομοιωτή όσο και με τη μέτρηση της καμπύλης έντασης-τάσης με φορητό όργανο σε

φυσικό ηλιακό φώς. Στην δεύτερη περίπτωση οι συνθήκες της μέτρησης δεν είναι ελεγχόμενες και

δεν αντιστοιχούν στις πρότυπες συνθήκες δοκιμής. Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις πρέπει να

αναχθούν με κατάλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς σε συνθήκες πρότυπης δοκιμής. Για την

αναγωγή μιας καμπύλης που έχει ληφθεί σε τυχαίες συνθήκες, σε συνθήκες πρότυπης δοκιμής,

υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες και σε πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούνται διάφορες παραλλαγές.

Στο ΚΑΠΕ η αναγωγή γίνεται με επεξεργασία των μετρήσεων σύμφωνα με τις εξισώσεις που

προκύπτουν από το πρότυπο IEC 60891 [5].

Αναλυτικότερα, κάθε σημείο I

1,V1 της μετρηθείσας καμπύλης σε συνθήκες ακτινοβολίας E1

(όπως μετρείται από αισθητήρα αναφοράς της ιδίας τεχνολογίας με το μετρούμενο πλαίσιο) και

θερμοκρασίας T

1 ανάγεται σε αντίστοιχο σημείο I2,V2 της καμπύλης σε πρότυπες συνθήκες δοκιμής

με τις επόμενες μαθηματικές εξισώσεις:

I

2=I1+I1,sc∙(1000/E1-1)+a∙(25-T1) (1)

V

2=V1-Rs∙(I2-I1)-K∙I2∙(25-T1 )+b∙(25-T1) (2)

Όπου I

1,sc είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης της μετρηθείσας καμπύλης, Rs η αντίσταση σειράς του

πλαισίου, a ο θερμοκρασιακός συντελεστής του ρεύματος βραχυκύκλωσης σε A/

oC, b ο

θερμοκρασιακός συντελεστής της τάσης ανοικτού κυκλώματος σε φωτοβολταικα πανελ V/

oC και K ένας συντελεστής

διόρθωσης της καμπύλης σε Ohms/

oC.

Προκειμένου τα σφάλματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραπάνω μαθηματικών

εκφράσεων να διατηρηθούν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, θα πρέπει η μέτρηση της χαρακτηριστικής

καμπύλης έντασης-τάσης (με τον παραπάνω εξοπλισμό) να γίνεται όταν δεν υπάρχουν σύννεφα

πλησίον του ήλιου και η τιμή της ακτινοβολίας να είναι τουλάχιστον ίση με 800 W/m

2.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος γίνεται εμφανές ότι καθ’όλην τη

διάρκεια του έτους υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των μετρήσεων σε ηλιακό φως σύμφωνα με τη

μεθοδολογία που περιγράψαμε προηγουμένως.

Ο φορητός εξοπλισμός που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους αποδεικνύεται

ιδιαίτερα χρήσιμος στις περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς ενός Φ/Β

πλαισίου πρέπει υποχρεωτικά να γίνει στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένο το Φ/Β πάρκο και γι

αυτό προτιμήθηκε να παρουσιαστεί έναντι του ηλιακού προσομοιωτή που διαθέτει το εργαστήριό

μας.

Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται φωτογραφίες από τη διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων

για τον προσδιορισμό της ονομαστικής ισχύος σε Φ/Β πλαίσια του εμπορίου.

Σχήμα 1: Φωτογραφία του εξοπλισμού για τη μέτρηση της χαρακτηριστικής καμπύλης έντασης-τάσης ενός Φ/Β

πλαισίου με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός.

Σχήμα 2: Παρουσίαση πειραματικών μετρήσεων και της διόρθωσης αυτών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60891.

3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την αξιολόγηση Φ/Β στοιχείων, κυρίως κρυσταλλικού τύπου, υπάρχει διαθέσιμος στο ΚΑΠΕ

σχετικός εξοπλισμός. Η μέτρηση των μεμονωμένων Φ/Β στοιχείων κρυσταλλικού πυριτίου γίνεται

σε ηλιακό προσομοιωτή, χρησιμοποιώντας μια ειδικά διαμορφωμένη βάση (Σχ. 3α). Με τον τρόπο

αυτό το Φ/Β στοιχείο συνδέεται σε ένα ελεγχόμενο ηλεκτρικό φορτίο, ενώ παράλληλα μετρούνται

και καταγράφονται τόσο οι ηλεκτρικές τιμές εξόδου αυτού όσο και η ένταση της ακτινοβολίας και η

θερμοκρασία της επιφάνειας του στοιχείου μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος

συλλογής δεδομένων. Τέλος ως πηγή φωτός χρησιμοποιείται ένας ειδικός λαμπτήρας συνεχούς

έντασης. Ο αρχικός σχεδιασμός του ηλιακού προσομοιωτή (από την κατασκευάστρια εταιρεία)

προέβλεπε τη μέτρηση Φ/Β στοιχείων των οποίων οι διαστάσεις δεν ξεπερνούσαν τα 100cm

2. Για

να μπορέσει λοιπόν να καμφθεί ο συγκεκριμένος περιορισμός έτσι ώστε ο ηλιακός προσομοιωτής να

Current (Amps)

Measured Curve

Corrected to STC curve


2x2cm

2 (100 τετραγωνάκια, Σχ. 3β). Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία του θαλάμου του ηλιακού

προσομοιωτή μπορούμε να θεωρήσουμε χωρίς σημαντικό σφάλμα ότι σε μία “στοιχειώδη”

επιφάνεια διαστάσεων 2x2cm

2 η ακτινοβολία είναι σχεδόν σταθερή. Συνεπώς, η πυκνότητα του

ρεύματος σε κάθε “στοιχειώδη” επιφάνεια του Φ/Β στοιχείου είναι ανάλογη της ακτινοβολία που

προσπίπτει σε αυτή. Επιπρόσθετα, συνυπολογίζοντας την αρχή λειτουργίας των Φ/Β στοιχείων,

συμπεραίνεται αφ’ ενός μεν ότι το συνολικό ρεύμα του Φ/Β στοιχείου προκύπτει από το άθροισμα

των επιμέρους ρευμάτων των “στοιχειωδών” επιφανειών και αφ’ ετέρου δε ότι η τιμή αυτού είναι

ανάλογη της μέσης τιμής της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια που καταλαμβάνει το

στοιχείο. Βέβαια, για την ακριβή εκτίμηση της μέσης τιμής της ακτινοβολίας απαιτείται ο

υπολογισμός του συντελεστή ομοιομορφίας αυτής για το σύνολο των “στοιχειωδών” περιοχών που

καταλαμβάνει το υπό μελέτη Φ/Β στοιχείο. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω

αντιμετώπιση για την επίλυση του προβλήματος της ανομοιομορφίας μπορεί να εφαρμοσθεί για την

περίπτωση των μεμονωμένων Φ/Β στοιχείων, αλλά όχι όμως και για την περίπτωση ενός πλαισίου

με ανομοιόμορφο φωτισμό όπου το ρεύμα ενός στοιχείου επηρεάζει τις τιμές των ρευμάτων των

υπολοίπων στοιχείων, λόγω της εν σειρά σύνδεσης αυτών.

(α) (β)

o

Μετρήσεις Φ/Β πλαισίων και στοιχείων, ετήσια απόδοση Φ/Β πλαισίων

Γ. Νικολετάτος, Α. Κυρίτσης, Γ. Χαλαμπαλάκης, Ε. Ρίκος, Ευ. Τσελεπής

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τμήμα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής

Η πύλη σας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας